REDUKCJA WPŁAT DO PFRON

Wdrażamy programy motywacji, dbając
o zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Zawsze o krok przed konkurencją
W dobie ostrej konkurencji rynkowej oraz wdrażaniu w organizacjach procesów optymalizacji kosztowej oferta Instytutu Motywacji i Rozwoju wychodzi naprzeciw potrzebom wielu firm.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127, poz.721 z póź.zm.), każde przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, powinno w załodze posiadać 6% osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągają tego wskaźnika, są zobowiązani do wpłat do PFRON. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, wartość tej wpłaty można zmniejszyć, poprzez dokonanie zakupu usług od zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej.

Spełniamy wymogi Art. 22 p. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123 poz. 776 z póź. zm.) i z tytułu realizacji usługi będącej przedmiotem umowy Zleceniodawca nabiera prawo do pomniejszenia wpłaty do PFRON.

Jak obniżyć wpłatę na PFRON?
Warunkiem obniżenia wpłaty na PFRON jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną przez nas usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia. Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności. Informacja ta przekazywana jest nabywcy do 10 – go dnia następnego miesiąca. Nabywca pomniejsza wpłatę na PFRON o wartość faktury naszej usługi.

W razie gdy kwota obniżenia przewyższa:

  • wartość zrealizowanej usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,
  • wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.

Przysługująca a niewykorzystana kwota obniżenia, może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Gwarancja skuteczności
Oferujemy minimalny odpis PFRON w wysokości 60% wystawionej faktury za nasze usługi. Gwarantujemy to w naszej umowie.

UWAGA: Wpłaty na PFRON może zredukować każdy, a więc nawet podmiot, który w dniu zakupu nie był jeszcze zobowiązany do wpłat lub nie dotyczył go obowiązek wpłat z uwagi na mniejszy niż 25-etatowy stan zatrudnienia. Niewykorzystane ulgi przechodzą bowiem na następne okresy rozliczeniowe.

Więcej o obniżaniu wpłat do PFRON

 

Podstawa prawna:

Potrzebujesz kalkulacji redukcji wpłat do PFRON? Skontaktuj się z nami jeszcze dziś.